Open brief aan de (nieuwe) Minister van VWS

4 september 2012

Geachte Minister,

Nu de kiezer haar stem heeft laten horen en u na formatie bent verkozen tot Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend ons inzicht in zorg serieus mee te nemen in uw beleid.

Vrijwel alle verkiezingsprogramma’s hebben in de afgelopen tijd aangegeven voor een laagdrempelige zorg te staan. De zorgkosten moeten omlaag en de zorg moet eenvoudiger. Wij dragen graag bij aan een oplossing voor deze problematiek.

Binnen Nederland zijn enkele duizenden therapeuten actief op het aanvullend geneeskundige vlak. Zij verenigen zich op allerlei manieren in verschillende vakorganisaties. Binnen het netwerk van het Centraal ZorgPortaal (www.centraalzorgportaal. nl), komen zelfstandige zorgverleners vanuit die verschillende vakgebieden samen, om de krachten te bundelen en hun stem als één stem te laten horen.

Zelfstandige zorgverleners, vaak alternatieve of natuurgeneeskundige therapeuten, dreigen veelal in de vergetelheid te raken. Juist deze groep zorgverleners valt door de veranderingen in de zorg buiten de boot. Eisen van bekende stromingen zoals zorgverzekeraars of de farmaceutische industrie, worden steeds hoger. Op zichzelf ondersteunen wij deze beweging. Kwaliteit is belangrijk. Echter, in veel gevallen is de bestaande beroepsopleiding voldoende, zodat een kostenverhoging door nog hogere opleidingseisen niet nodig is.

De kracht van het systeem van aanvullende zorg zit juist in de laagdrempeligheid, toegankelijkheid en eenvoud. Het kostenniveau heeft, in vergelijking tot de reguliere zorg, een aanzienlijk lagere impact op het zorgbudget. In veel gevallen is een directe gang naar het reguliere systeem onnodig. Is het niet zo dat juist de burger (de cliënt) beslist wat voor zorg gewenst is? Er zijn duizenden zorgverleners met eigen zelfstandige praktijken, die door counseling, coaching, lichaamswerk, energie en balans, acupunctuur, hypnotherapie, natuurgeneeskunde en allerlei andere vormen, de cliënten helpen. Geen lange wachtlijsten, geen verplichtingen, maar (keuze)-vrijheid. Onze zorg gaat goed samen naast en in samenwerking met de reguliere zorg. Terugkoppeling naar de huisarts wordt dan ook veelal verzorgd. Wij zijn derhalve een aanvulling op het reguliere circuit, wat ook wel wordt omschreven als een alternatief en brengen de zorg dichterbij de zorgbehoevenden.

Onze cliënten zijn naast reguliere zorg, vaak op zoek naar coaching, levensbegeleiding, ondersteuning bij maatschappelijke en sociale vraagstukken. Juist het niet systematisch en bureaucratisch handelen maakt ons zorgverleners sterk.

Denkt u bijvoorbeeld eens aan een kind met ADHD als diagnose. Wie leert het kind daarmee leven? Of volwassenen met de diagnose kanker, MS of andere slopende ziektes. Wie helpt hen alle gedachten, gevoelens en emoties te verwerken. Deze mensen troosten vaak hun eigen omgeving, maar wie praat met hen over de nabije toekomst, hun zorgen, gevoelens en angsten? De reguliere zorg richt zich veelal op het lichamelijk herstel. Tijd en aandacht voor levensbegeleiding en ondersteuning ontbreekt vaak. Hoe vindt een dergelijke patiënt innerlijke rust, acceptatie en wie helpt hem of haar met de geestelijke strijd van het ziekteproces? Of neem een verslaafde die in het reguliere kanaal een afkickbehandeling heeft ondergaan. Wie leert hen hierna het leven te leven, clean te blijven, ondersteunt hen met het zoeken van woning, werk en herstel van relaties? Dat doen wij! Naast de reguliere zorg ondersteunen en begeleiden wij al deze burgers in hun levensproces.

Keuzevrijheid is een verworven goed in een democratisch land. Waar kan deze burger nog naar toe als zelfstandige praktijken niet langer worden ondersteund, maar worden
tegengewerkt? Als de reguliere zorg zo duur is geworden dat tijd en aandacht voor de mens noodgedwongen moet worden nagelaten?

Laagdrempeligheid, die kortdurend is en dicht bij de mensen staat, maakt de zorg juist goedkoper en zou in onze ogen gestimuleerd moeten worden! Die stimulatie van laagdrempeligheid en kostenbeperking staat in vrijwel ieders verkiezingsprogramma. Wij hopen dan ook van harte dat u samen met ons wilt kijken naar een passende oplossing, waarbij enerzijds de keuzevrijheid van de burger behouden blijft, het alternatief binnen de zorg wordt beschermd en de aanvulling op het bestaande behouden blijft. Juist het meer samenwerken en doorverwijzen naar het alternatief, de (soms kleinere) zelfstandige therapeut zonder wachtlijsten en met tijd voor de mens, bevordert genezingsprocessen en verlaagt de kosten in de zorg.

Bezuinigen zit hem niet in het wegsaneren van een (kleine) markt, maar in samenwerking! Bezuiniging komt mede tot stand door keuzemogelijkheden, keuzevrijheid en zelfstandigheid van de burger. Zelfmanagement van de burger, meer zorg in de buurt zoeken, zijn kreten van de politiek in de afgelopen tijd. Wij zijn er!

De burger weet ons al jaren te vinden, maar ons bestaansrecht wordt aan banden gelegd door de steeds aanscherpende regulering van de individuele therapeuten met kleine zelfstandige praktijken. Ons bestaansrecht komt hiermee ernstig in het gedrang. Komt u op voor de ‘kleine’ zelfstandige zorgverlener die een alternatief en aanvulling biedt op de reguliere zorg? Als de vakverenigingen en beroepsgroepen van mening zijn dat de bij hun organisatie aangesloten therapeuten gekwalificeerd zijn, hebben commerciële partijen als verzekeraars dan het recht deze beroepsgroepen zwaar onder druk te zetten en op deze manier min of meer te saneren? Is dat de vrije marktwerking in de zorg? Keuzevrijheid voor de consument? Laagdrempeligheid en toegankelijkheid?

Goedkopere laagdrempelige zorg. Het kan! Wij zijn er al jaren en werken zelf voor ons eigen bestaan. Wij zijn zelfstandigen met een vak! Wij kozen juist voor een bestaan buiten het reguliere kanaal, zodat wij alle tijd en vrijheid kunnen nemen onze cliënten te helpen. Naast de reguliere kanalen, als aanvulling en ondersteuning, omdat de mens dit zelf vanuit vrijheid wenst en kiest.

Wilt u dat uw burgers deze keuzevrijheid en aanvulling behouden?
Uw verkiezingsprogramma geeft menselijkheid, regionale hulp, hulp buiten het reguliere kanaal, keuzevrijheid, laagdrempeligheid, en kostenbesparing aan. Wij sluiten ons hier van harte bij aan.

Het is in deze tijd van bezuiniging niet gepast een complete aanvullende beroepsgroep met een uitermate belangrijke maatschappelijke functie, brodeloos te maken, terwijl ze uitstekend in staat is in eigen onderhoud te voorzien en wezenlijk bijdraagt tot kostenbeheersing in de zorg.

Zorgt u er mede voor dat ons bestaan wordt gehandhaafd en dat regionale, laagdrempelige, aanvullende zorg voor de burger mogelijk blijft? Dat tijd en aandacht voor de burger binnen de zorg gehandhaafd wordt en samenwerking met het reguliere circuit wordt bevorderd? Wij vertrouwen graag op uw inzicht.

Met vriendelijke groet,

Deze open brief kwam tot stand door de netwerkorganisatie voor zelfstandige zorgverleners, het Centraal-ZorgPortaal (www.centraal-zorgportaal.nl).