BTW vrijstelling Paramedische beroepen Actuele stand van zaken

21 februari 2011

VNT bericht

BTW vrijstelling Paramedische beroepen Actuele stand van zaken
Zoals je ongetwijfeld weet, is in de wet op de omzetbelasting bepaald dat beoefenaars van medische en paramedische beroepen, gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die ingeschreven staan in het BIG register of een gelijkwaardig beroep uitoefenen met een voldoende beroepskwalificatie, zijn vrijgesteld van BTW heffing. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2008. In de toelichting wordt gesproken van artsen, psychologen en paramedici.

Recente Rechtspraak
Recent is in 3 rechtszaken inzake de vrijstelling van de BTW voor paramedische beroepen vonnis gewezen. In een door een psychotherapeut van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie aanhangig gemaakt proces, vonniste de rechtbank Arnhem op 18 februari 2010 dat de beroepskwalificaties van deze therapeut aantoonbaar voldoende vergelijkbaar zijn met de wettelijk gestelde eis van gelijkwaardigheid aan de BIG registratie. Deze uitspraak is van belang voor bij de NAP aangesloten leden, die nu een beroep kunnen doen op de BTW vrijstelling. Een acupuncturist van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur heeft op 22 oktober 2010 in cassatie om dezelfde reden BTW vrijstelling verkregen. Belangrijk hierbij is dat deze vrijstelling uitsluitend geldt voor beroepsbeoefenaren die acupunctuur geven én lid zijn van de NVA, een regulier westers-(para)medische vooropleiding op minimaal hbo-niveau met goed gevolg hebben afgerond en vervolgens een door de NVA erkende acupunctuuropleiding hebben voltooid. Een klassiek homeopaat van de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie heeft in Leeuwarden een vergelijkbare zaak in juni 2010 verloren. Of in deze zaak hoger beroep is aangetekend, is ons niet bekend.

Leden van onze beroepsverenigingen
Op dit moment geeft lidmaatschap van onze beroepsvereniging geen recht op BTW vrijstelling. Uit een reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Financiën op vragen die zijn gesteld door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt dat er een apart kader, oftewel een ministeriële regeling, komt voor de BTW-vrijstelling voor gezondheidskundige diensten op het terrein van alternatieve cq complementaire behandelingen. Hierbij zullen op beroepsniveau diverse eisen gesteld worden. Hierbij gaat het om het niveau van de vooropleiding, dit moet minimaal HBO-Bachelor zijn, om registratie bij een erkend register, om de daar geldende herregistratie regeling, en om de wijze waarop het tuchtrecht gewaarborgd is. Er zal dus per beroepsgroep, en binnen onze vereniging per werkvorm, worden gekeken of aan de eisen wordt voldaan. Indien dit het geval is, zal het beroep door de minister als vrijgesteld van BTW worden aangemerkt. In een brief d.d. 12 november 2010 heeft de minister van Financiën aangegeven dat hij op korte termijn in overleg met de minister van VWS wil treden, om te komen tot wetgeving. Tot dit moment zal de huidige regeling gelden. Uit de nieuwe wetgeving zal blijken aan welke eisen vooropleidingen dienen te voldoen en in hoeverre de VNT-therapeut aan deze eisen voldoet. Per beroep (werkvorm) zou dan bij de Belasting inspecteur een beroep op BTW vrijstelling voor para-medische beroepen kunnen worden gedaan. Daarnaast staat het elke therapeut vrij om op grond van het VNT lidmaatschap, de voltooide beroepsopleiding, gevolgde na- en bijscholing, en de wijze waarop klacht- en tuchtrecht zijn gewaarborgd, een beroep op vrijstelling te doen, eventueel met terugwerkende kracht tot vijf jaar geleden. Echter, elke inspecteur is hierbij autonoom bevoegd en kan anders beslissen. Doorgaans is er in afwachting van een eventuele positieve beschikking wel de verplichting om BTW te blijven afdragen. Om ook met terugwerkende kracht vrijgesteld te kunnen zijn, dient bij iedere BTW aanslag bezwaar te worden aangetekend.

Kleine ondernemers regeling
Voor kleine praktijken geldt een aangifte vrijstelling als maximaal €1.350 BTW per jaar afgedragen moet worden. Voor deze leden is de discussie over de BTW vrijstelling daarom minder relevant.