Integraal Natuurlijk

4 oktober 2011


Integraal Natuurlijk, omdat wij een volwaardige plaats in de Nederlandse gezondheidszorg verdienen!

Op een mooie woensdagmiddag in de laatste dagen van september zitten 13 uitermate betrokken mensen bij elkaar om op feestelijke wijze een intentieverklaring te ondertekenen. De zon schijnt, de prosecco bruist en er heerst een bijzonder prettige sfeer van aandacht, samenwerking, betrokkenheid en daadkracht. Wat is hier aan de hand?

In de afgelopen uitgaven van het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige waren regelmatig berichten te lezen over het platform Integraal Natuurlijk, dat ongeveer een jaar geleden op initiatief van onder andere de VBAG en de VNT is opgericht. Het doel van het platform is even mooi als ambitieus: de integraal natuurlijke zorg stevig en structureel integreren in de algehele Nederlandse gezondheidszorg, door middel van het realiseren van één professionele brancheorganisatie. Inmiddels, een jaar verder, heeft Integraal Natuurlijk zich zodanig ontwikkeld, dat een eerste stap richting het concretiseren van deze brancheorganisatie gezet kon worden. Acht beroepsverenigingen, VNT, VBAG, VNRT, LVNG, FAGT, BvK, IBMT en VIS, ondertekenden eind september de intentieverklaring tot verdergaande samenwerking. Daarmee verklaarden zij zich bereid mee te zullen werken aan de voorbereiding en realisatie van de eerder genoemde brancheorganisatie voor de complementaire gezondheidszorg.

Waardevol is dat behalve beroepsverenigingen ook andere belanghebbenden en geïnteresseerde partijen deelnemen in Integraal Natuurlijk, zoals accreditatie instituten FONG en KTNO, opleidingsinstituut de Academie voor Psychodynamica en het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige. Ook de koepelorganisaties SRBAG, KAB en RBNG zijn eerder dit jaar bij bijeenkomsten van Integraal Natuurlijk uitgenodigd en hebben kennis genomen van het samenwerkingsverband.

In het afgelopen jaar hebben de betrokken organisaties al een flinke slag kunnen slaan in het tot stand brengen van hun plannen. Er is een stappenplan geformuleerd, voor de totstandkoming van de beoogde samenwerking in een brancheorganisatie. Ook is het document ‘Een route naar één professionele brancheorganisatie voor de complementaire gezondheidszorg’ geschreven, wat dienst doet als intern kompas voor de deelnemende partijen. Voorts is en wordt er gekeken naar de opleidingseisen voor natuurgeneeskundig therapeuten en dan niet alleen aangaande medische basiskennis, maar in de breedste zin van het woord; welke eisen mag je in zijn algemeenheid stellen aan een professioneel opererend therapeut. Een belangrijke en noodzakelijke vervolgstap hierop is het formuleren van een beroepsprofiel. Binnen een werkgroep zal een eenduidig beroepsprofiel voor therapeuten gedefinieerd worden. Gezien het grote aantal werkvormen binnen de natuurlijke zorg zal dat profiel tweeledig moeten zijn, met een generiek gedeelte voor elke natuurgeneeskundig therapeut en een specifiek gedeelte voor de eigen discipline. Tot slot zijn inmiddels ook de eerste voorbereidingen voor het ontwikkelen van een website van Integraal Natuurlijk getroffen.

Als toehoorder in de vergadering neem ik niet deel aan het gesprek en kan ik me op het proces concentreren. En wat ik zie en hoor is een groep zeer betrokken mensen, die met aandacht naar elkaar luisteren. Die ervan overtuigd zijn dat we ons alleen door samen te werken sterk kunnen maken als therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg. Ik neem veel kennis, ervaring en deskundigheid waar en een grote motivatie om dit initiatief verder te brengen. Zondermeer stimulerend en hoopgevend. Het glas dat werd geheven nadat alle aanwezige beroepsverenigingen hadden getekend kan met recht een toast op eenieders gezondheid genoemd worden.