Samenwerken in het platform Integraal Natuurlijk

21 december 2010

2 november 2010

Op initiatief van de beroepsverenigingen VBAG, NFG en VNT is op 27 oktober een oprichtingsvergadering gehouden voor een platform dat de voorlopige werknaam ‘Integraal Natuurlijk’ heeft meegekregen.

Naast de initiatief nemende verenigingen waren vertegenwoordigers aanwezig van de beroepsverenigingen NVPitea, VNRT, LVNG en BATC, samen goed voor ruim 4.200 leden.
Het platform heeft als missie om de integraal natuurlijke gezondheidszorg permanent en onlosmakelijk te integreren in de totale gezondheidszorg. Het platform is overtuigd van de behoefte van de samenleving aan integraal natuurlijke gezondheidszorg, en wil mensen bewust maken van alle keuzemogelijkheden die er zijn op het gebied van ‘andere’ geneeswijzen door middel van informatievoorziening in de breedste zin van het woord. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, stelt zij zich tevens ten doel de kwaliteit en de professionaliteit binnen de beroepsgroep te bevorderen.

De korte termijn strategie is om met een beperkt aantal verenigingen en een beperkt aantal doelstellingen van start te gaan in dit platform. Deze doelstellingen beperken zich vooralsnog tot interne belangenbehartiging in het kader van de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan opleidingen, en externe belangenbehartigingen als onafhankelijke en neutrale voorlichting aan de consument over het aanbod van integraal natuurlijke gezondheidszorg.

Op langere termijn is de doelstelling om actief meerdere verenigingen bij het platform Integraal Natuurlijk te betrekken. De taken en doelstellingen zullen naar behoefte van de aangesloten verenigingen worden uitgebreid.

Na enerverende discussies over de wenselijkheid van een platform, de kwaliteit van opleidingen en bij- en nascholing, en het visiteren van elkaars leden zijn concrete afspraken gemaakt. Als voorbereiding op de volgende bijeenkomst wordt een inventarisatie gemaakt van door zorgverzekeraars gestelde eisen aan het opleidingsniveau, en wordt een vragenlijst gemaakt op basis waarvan geïnventariseerd kan gaan worden welke eisen iedere beroepsvereniging zelf wil gaan stellen aan opleidingen en nascholing. Beoogd wordt dat de beroepsverenigingen gezamenlijk zowel beroepsopleidingen als bij- en nascholing gaan accrediteren. Naar aanleiding van deze inventarisaties zal in de volgende bijeenkomst van het platform, begin 2011, gediscussieerd worden over de wenselijkheid van het formuleren van een gezamenlijk beleid hieromtrent.

Verenigingen die zich nu al aan willen sluiten bij dit initiatief, kunnen contact opnemen met Ellen Vunderink, voorzitter van de VNT. Haar mailadres is ellen@vntbestuur.org.
Het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige ondersteunt deze initiatieven van harte en zal alles in het werk stellen om de missie van het platform Integraal Natuurlijk, die tevens de missie van het VNGK is, zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.