Volksgezondheid Toekomst Verkenning: vier rapporten verschenen

26 mei 2014

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft een overzicht van gezondheid, preventie en zorg.

De inzichten uit de VTV vormen een basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De analyses en feiten zijn ook interessant voor onderzoek en onderwijs en voor lokale overheden, GGD’en, preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties.

De themarapporten zijn alle vier gepubliceerd: 'Maatschappelijke Participatie', 'Preventie in de Zorg', 'Burgers en gezondheid' en 'Op weg naar maatschappelijke kosten-baten analyses'.

Het rapport ‘Burgers en Gezondheid’ is in april verschenen. Het rapport gaat in op de plaats van de burger in de zorg. Bij de ontwikkelingen gaat het allereerst om de zorg voor de eigen gezondheid: als gezonde burger om gezond te blijven, en als patiënt om zelf de regie te houden over de eigen zorg (zelfmanagement). Mensen kunnen zo kiezen voor vormen van preventie en zorg die goed aansluiten bij hun eigen voorkeuren. Bovendien geeft zelfmanagement patiënten meer controle op de behandeling van de aandoening, en daarmee op de aandoening én op hun leven. Alleen wil niet iedereen zelf die regie voeren. Ook zijn er kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ouderen en mensen uit lagere sociaaleconomische milieus, voor wie zelf regie voeren niet lukt, omdat ze daar de vaardigheden niet voor hebben. Deze groepen zullen ondersteuning op maat moeten krijgen.

Op 24 juni 2014 komt het samenvattend rapport uit. De rapporten zijn hier te lezen. Over de samenvatting zullen wij u op de hoogte houden.