Congres Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV)

12 november 2018

De huidige problemen met landbouw en voeding hebben diverse oorzaken. Volgens de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is er één belangrijke, maar onderbelichte oorzaak: dat voedselproductie goeddeels is losgemaakt uit zijn ecologische en sociale context. Daardoor zijn vitale relaties en interacties verloren gegaan.

Het hoofddoel van de Raad is om vanuit wetenschap en maatschappij oplossingsrichtingen aan te dragen, die de ontwikkeling naar een integrale aanpak voor een duurzame landbouw en voeding leiden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de koppeling van duurzame landbouw en gezonde voeding, in plaats van de gescheiden aanpak van beide componenten zoals we nu nog vaak zien. De Raad, die zichzelf in juni 2010 heeft opgericht, wordt gevormd door een interdisciplinaire denktank van experts.

De ecologische context van de landbouw is verengd tot systemen met verstoorde kringlopen en lage biodiversiteit, waarin weinig zelfregulering plaatsvindt. Zulke landbouwsystemen zijn sterk afhankelijk van externe input van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen.

In de sociale context van de landbouw zijn de relaties tussen consument en producent grotendeels verloren gegaan. De geografische afstand tussen beiden is toegenomen, evenals het aantal schakels in de voedselproductieketen. Veel voedsel is bewerkt en voor de consument anoniem, waardoor deze zich nauwelijks verantwoordelijk voelt voor de productiewijze en het agro-ecosysteem. Dat geldt ook voor tussenliggende schakels: zij zijn gespecialiseerd in hun eigen deel van de keten, zonder zicht te hebben op het geheel. Dit heeft ertoe geleid dat er een systeem van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’ is ontstaan. Weliswaar probeert elke schakel in de keten te verduurzamen, maar dat hoeft geen duurzame keten op te leveren.

Op vrijdag 7 december 2018 wordt in Utrecht het symposium ‘Integrale veerkracht: van bodemgezondheid naar gezondheid van plant, dier en mens’ georganiseerd. Meer informatie over het congres evenals het volledige visiedocument van de Raad in het Nederlands treft u op de website www.ridlv.nl