Reflexpunt: Integraal Natuurlijk

9 oktober 2012

Door: Huub Koning

Vorig jaar stond Integraal Natuurlijk nog in het teken van opbouwen, elkaar ontmoeten en uitwisselen, een begin maken met het beroepsprofiel en het beleidsplan opstellen. Dit jaar is de vereniging officieel opgericht en zijn zes werkgroepen enthousiast van start gegaan om te werken aan de doelstellingen van Integraal Natuurlijk. Ofwel: van woorden naar daden.

De op 7 mei jl. officieel opgerichte vereniging Integraal Natuurlijk heeft momenteel tien leden, te weten Anvag, BvK, FAGT, Het Verbond, IBMT, LVNG, NOAG, NVRM, VBAG en VNRT en zeven adviesleden, te weten Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland, Centraal ZorgPortaal, FONG, Instituut E.E.N., KTNO, Total Health en VNGK). Leden zijn beroepsverenigingen binnen de natuurlijke gezondheidszorg en adviesleden zijn allerlei andere spelers op dit werkterrein. Denk hierbij aan opleidingsinstituten en accreditatie-instituten. Hoe breder hoe beter, iedere organisatie die op wat voor manier dan ook een rol speelt binnen de natuurlijke gezondheidszorg is van harte welkom.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt. Naast het opstellen van statuten en een Huishoudelijk reglement, is er een persbericht en mailing verstuurd aan een groot aantal beroepsverenigingen en aanverwante organisaties, is er een gesprek geweest met Achmea en Menzis, is er een informatiebijeenkomst met belangstellenden geweest en zijn de werkgroepen van start gegaan met hun werkzaamheden of, in een aantal gevallen, verder gegaan. Achmea en Menzis toonden zich enthousiast over Integraal Natuurlijk en de plannen: ‘Eindelijk een initiatief vanuit het werkveld!’ Zij willen graag op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen en kijken uit naar de concretere invulling van de plannen.

De werkgroepen houden zich bezig met:
-opstellen van het beroepsprofiel van de Natuurgeneeskundig therapeut (de laatste loodjes),
-het omschrijven van de vele werkvormen die ons werkveld kent alsmede accreditatiebeleid van medische basiskennis, beroepsopleidingen en bij-/ nascholing,
-het onderzoeken en opzetten van een register, klacht- en tuchtrecht,
-interne en externe communicatie, waaronder het maken van een nieuwe uitgebreide website, een uniform gezicht naar buiten, belangenbehartiging, etc.,
-digitaal factureren en
-complementair research, ofwel het registreren van samenwerkingsverbanden tussen complementaire en reguliere disciplines, het verzamelen van onderzoeken naar de werkzaamheid van complementaire geneeswijzen en het meten van de effectiviteit van complementaire behandelingen. Dit alles moet het voor de consument gemakkelijker maken keuzes te maken ten behoeve van de gezondheid en maakt het (bijvoorbeeld voor zorgverzekeraars!) inzichtelijk wat complementaire behandelwijzen opleveren.

Tijdens de ledenvergaderingen worden de resultaten van de werkgroepen gepresenteerd, wordt gekeken hoe de planning verloopt en wat er verder nodig is, zowel van andere werkgroepen als bijv. extra menskracht. Dit levert boeiende uitwisselingen op, waarbij met name dan ook de waarde van de combinatie van beroepsverenigingen en adviesleden blijkt!

Tenslotte is tijdens de laatste ledenvergadering besloten om ten aanzien van alle ontwikkelingen inzake de gewenste/ geëiste (het is maar hoe je het bekijkt) opleiding medische basiskennis actie te ondernemen. Dit betekent concreet gesprekken aangaan met CPION (dat door Coöperatie VGZ is benoemd als enige toegelaten accreditatie-instituut voor medische basiskennis opleidingen) en met de NVAO (Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie, zij gaan over de accreditatie van hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen) om daarmee te komen tot een aanvaardbare HBO-bachelor opleiding medische basiskennis. Last but not least, VGZ confronteren met de consequenties van hun beleid en aangeven dat het tijd wordt dat zij ook luisteren naar het werkveld en beseffen dat juist het werkveld uitstekend weet wat wel of niet gewenst is qua opleidingsniveau.

Kortom: het zijn spannende tijden voor de natuurlijke gezondheidszorg, waarin het tevens hoog tijd is dat wij vanuit onze kracht aantonen waar wij voor staan en wat wij kunnen.

Huub Koning, Voorzitter Integraal Natuurlijk